Invite Online, 2017-01-01 Version 1.

Bakgrund:

Användare av internettjänsten invite.online, anges i nedanstående allmänna villor såsom Kund. De som köper tjänst eller produkt av Kund, anges i nedanstående allmänna villkor såsom Köpare. Kund har under avtalstiden full tillgång till invitation och försäljningtjänsten invite.online. För det fall att det i avtalet eller till avtalet hörande bilagor finns bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor skall avtalets bestämmelser och till avtalet hörande bilagor äga företräde. Om inte annat särskilt överenskommits utgör dessa allmänna villkor en integrerad del av avtalet mellan parterna.

Kundens skyldigheter

Kund måste beskriva evenemanget korrekt och sakligt, ange korrekta priser, och alltid hålla informationen uppdaterad. Kund tar fullt ansvar för publicerad information. Publicerad information får inte:

  • vara falsk, felaktig eller vilseledande
  • vara stötande eller hotfull, nedsättande eller bryta mot upphovsrätt, sekretess eller andra rättigheter
  • göra intrång i utomståendes upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan rättighet eller publiceringsrättighet
  • vara bedräglig eller involvera försäljning av stöldgods
  • bryta mot gällande lagar och bestämmelser
  • innehålla virus, makrovirus, trojanska hästar, maskar eller annat med avsikt att skada eller avbryta normal datadrift eller i hemlighet avbryta, få tillgång till utan tillstånd eller expropriera system, data eller personlig information
  • göra att invite.online blir avbruten, skadad, mindre effektiv eller att invite.onlines effektivitet och funktionalitet på något sätt försämras eller urholkas. Kund måste själv ta reda på vilka regler för moms och skatter och avgifter som gäller för evenemanget/produkten, samt i förekommande fall betala dessa.

Informationsplikt

Kund är skyldig att informera köpare om alla ändringar som gäller evenemanget. T.ex. datum och tidsförändringar eller ändringar i evenemangets innehåll. Har kund sålt biljetter via invite.online är Kunden skyldig att genomföra evenemanget som utlovat så vida inte särskilda förhindrande skäl föreligger. Kunden ansvarar ensam för det totala ansvaret gentemot köparen eller annan tredje man för Kundens fullgörande av de åtaganden gentemot köparen som följer av försäljningen. Kunden svarar ensamt för det rätta fullgörandet av de avtal som ingås när de använder tjänsten invite.online som orderverktyg. Kundens ansvar innefattar bland annat, men är inte begränsat till, återbetalningsskyldighet i händelse av inställt evenemang, reklamationer från köpare som inte fått sitt avtal uppfyllt, ansvar för skada på person eller egendom i samband med evenemangets genomförande m.m.

Återbetalningar

I invite.onlines uppdrag ingår dock att för Kunds räkning hantera eventuella återbetalningar, på uppdrag av Kunden till köparen. Som betalningsförmedlings tjänst mellan Parter vid all försäljning är Kund är alltid avtalsparten mellan kund och köpare. Ingen del av försäljningen som förmedlas genom användandet av invite.online vid var tid tillhandahåller förändrar detta faktum. Samtliga dokument som skapas i invite.online före, under och efter en genomförd försäljning mellan kund och köpare är Kundens eget, och inte vid något tillfälle är invite.online del av detta. Denna förutsättning återfinns även i Allmänna villkor för köpare till kunds evenemang.

Betalningsförmedling

Betalningsförmedling gör att Kunden kan utnyttja samtliga tillgängliga betalningsmöjligheter som invite.online vid var tid erbjuder i vårt bokningsverktyg. invite.online´s ansvar i betalnings- och beställningsströmmar, stannar vid att på ett korrekt och tydligt sätt redovisa och utbetala den försäljning som Kunden genomfört (se ovan om Kundens ansvar). invite.online särredovisar redovisningsmedel enligt Lag (1944:181) om redovisningsmedel och följer Bokföringsnämnden (se BFN U 90:5). invite.online uppfyller således Bokföringsnämndens rekommendation att man av mottagarens bokföring i efterhand lätt kan följa och kontrollera dessa transaktioner. Med hänsyn därtill ska redovisningsmedel särredovisas, vilket görs hos invite.online via vår partner ProPublik, där upprättad redovisning anger att medlen tas emot för annans räkning och vem denne är.

Faktura med eller utan delbetalningsalternativ

I invite.online finns möjlighet att skapa och skicka faktura via E-post till fakturamottagaren. Kund avgör ensamt och sätter pris för faktura- och delbetalningsavgift samt de betalningsvillkor kund önskar. Fakturan kan delas upp i en eller flera delbetalningar, kund avgör hur många delbetalningar som skall erbjudas vid respektive produkt. Faktura, Påminnelser och krav standard är att invite.online påminner vid utebliven betalning, 1 gånger via mejl till fakturamottagaren och 2 gånger postalt. I inställningar under Redovisning/Notifiering om obetald faktura finns utrymme att ange till vem inom organisationen som skall notifieras om köpare är sen med betalning. Den första påminnelsen skickas cirka 3 dagar efter förfallodag. Om fakturamottagaren inte betalt inom cirka 5 dagar efter e-post påminnelsen ovan skickas postalt påminnelse 1 ytterligare en gång. Om fakturamottagaren inte betalt inom cirka 7 dagar efter påminnelse 1 skickats postalt, skickas en påminnelse 2 till fakturamottagaren, denna gång debiteras påminnelseavgift, påminnelseavgift är alltid momsfri för köparen.

Faktura, inkassokrav

Om köpare inte betalar cirka 15 dagar efter påminnelse 2, rapporterar invite.online detta till kund via notifiering se ovan påminnelse krav första stycket, kund beslutar om vidare handläggning. Vid utebliven betalning, kan kund välja 2 alternativa vägar med inkassokrav. Alternativ 1 (ett) är att Kund använder den inbyggda Inkassokravslösningen som Kund aktiverar manuellt genom att markera det eller de ärenden som skall skickas som inkassokrav. Kund kan i ett inkassoärende lägga noteringar som loggas i kronologisk ordning. Genom att lägga ett ärende för inkassohantering sköter invite.online sedan utskrift samt postar inkassokrav, och i förekommande fall även fyller i och skriver ut ansökan om betalningsföreläggande till KFM. Alternativ 2 (två) är att kund markerar att ett ärende skall drivas som inkassoärende via extern part, varvid ärendet markeras som sådant, och fordran avskrivs i invite.online, då betalningen förväntas komma genom annan betalkanal.

Hantering av personuppgifter

Det åligger kund att behandla personuppgifter enligt gällande lag, (1998:204). Kunden förbinder sig att endast använda dessa uppgifter för eget bruk samt att hantera personuppgifter med största försiktighet och följande Svenska lagstiftning. Det är således förbjudet att sälja uppgifter som samlats in med hjälp av invite.online. invite.online har rätt att kontakta köpare för marknadsundersökningar angående invite.online, för att kunna förbättra tjänsten. invite.online har rätt att genom särskilt avtal med kund, administrera uppdateringar av personuppgifter via extern part. invite.online hanterar inte kortuppgifter. All hantering av betal- och kortuppgifter hanteras av externa betaltjänstleverantörer.

Sekretess

invite.online och Kund förbinder sig att för utomstående inte avslöja sådan information som endera parten erhållit och är att betrakta som affärshemligheter eller på annat sätt är konfidentiell. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information sprids eller avslöjas till tredje part av anställda hos endera parten.

Avtalstid och uppsägning

Avtalet löper tills vidare. Avtalet avslutas den sista i månaden då avtalet sägs upp. I samband med att avtalet upphör stängs också invine.online. Om parterna önskar, kan annan uppsägningstid tillämpas. Upphörandet av avtalet befriar inte parterna från kvarstående ekonomiska skyldigheter uppkomna under avtalstiden.

Betalning

invite.online tillämpar för premium och företagstjänsten årsabbonemang. Innan dessa löper ut kommer kund få information om att ny abbonemangsperiod påbörjas och debitering sker periodvis i förskott mot faktura. Påminnelseavgift och dröjsmålsränta om 24 % årsränta debiteras. Om betalning inte sker efter påminnelse från invite.online äger invite.online rätt att vid utbetalning av redovisad försäljning göra avdrag på utbetalning för täckande av obetald fordran avseende abbonemangsavgift för invite.online. Vid sen betalning tillkommer påminnelseavgift och ränta, som i normalfallet debiteras påföljande faktura.

Betalning – rörlig avgift, betalningsförmedling

Debitering av avgifterna för betalningsförmedlingen sker från klientmedelskonto hos invite.online. Om dessa medel inte räcker för att erlägga full betalning, faktureras mellanskillnaden mot faktura 10 dagar netto. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta om 24 % årsränta.

Utebliven betalning

Uteblir betalning efter påminnelse av fordran som invite.online har på Kunden, och ingen förmedling av försäljning skett, äger invite.online rätt att stänga ned tjänsten utan dröjsmål och öppna den först när full betalning inklusive ränta och kostnader har kommit invite.online AB tillhanda.

Utbetalning - betalningsförmedling

Invite.online betalar ut resultatet av en kalenderveckas försäljning (måndag kl. 00:00:01 till och med söndag 24:00:00) i normalfallet sker utbetalning den andra bankdagen påföljande kalendervecka till det BG-konto kund uppgivet i invite.online. Kund ansvarar för att rätt BG/PG-nummer anges, till sig och i förekommande fall till extern part hålls uppdaterad i invite.online. I undantagsfall äger invite.online rätt att senarelägga utbetalning till senast 10 bankdagar efter redovisad kalenderveckans slut.

Moms

Gällande moms tillkommer på samtliga avgifter invite.online AB debiterar.

Force majeure

invite.online kan störas av många faktorer utanför invite.onlines:s kontroll. invite.onlines tjänster tillhandahålls utan garanti och i den mån lagen tillåter friskriver sig invite.online från alla garantier eller andra förpliktelser, både lagliga och övriga, inklusive, men inte begränsat till, förpliktelser avseende skicklighet och fackmannamässighet eller krav avseende prestation på viss tid. invite.online är inte ansvarig om uppfyllandet av skyldigheter förhindras eller försvåras på grund av omständigheter utom invite.onlines:s kontroll, som rimligen inte kunnat förutses, och vars konsekvenser rimligen inte kunnat undvikas. invite.online ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår p.g.a. tekniska problem som förhindrar eller försvårar användandet av invite.online.

Ändring av villkor

invite.online AB har rätt att, oavsett skäl, vid de tidpunkter som invite.online AB bestämmer, ändra villkoren i de Allmänna Villkoren. Ändring av villkor ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft.

Tvist

Tvist rörande tillämpning eller tolkning av avtal och allmänna villkor och därmed sammanhängande frågor skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist skall annars avgöras vid Stockholms tingsrätt, varvid svensk rätt skall tillämpas.

invite.online´s Allmänna Villkor för köpare

Dessa allmänna villkor gäller när du som köpare, (nedan nämnd Kunden), gör en beställning via webbplatsen: http://invite.online och därtill hörande webbsidor.

Avtal ingås mellan dig (”Kunden”) och aktuell leverantör/arrangör som framgår av tjänstebeskrivningen på webbplatsen.

Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om säljaren framgår på webbplatsen.

För att genomföra en beställning måste Kunden ha fyllt 18 år, eller ha målsmans medgivande Med kund avses en fysisk person.

Säljare accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter).

Kunden godkänner genom att fullfölja affären, samtliga villkor i dessa allmänna villkor.

Försäljningsombud

För ändamålet använder arrangören/säljaren invite.online som programvaruleverantör av beställningsfunktionen, samt utnyttjar de betalningsfunktioner som är kopplade till programvaran. Genom detta har invite.online ett ombuds-uppdrag för säljaren. Detta förfarande medför att mottagaren av betalning från kund är invite.online, som genom avtal och särskilt avsedda klientmedelskonton särredovisar och utbetalar inkomna betalningar löpande till arrangören/säljaren.

Kunden är fullt införstådd med att invite.online endast agerar ombud och kan inte hållas ansvarig för något annat än förmedling av order och därtill hörande betalningen mellan köpare och säljaren.

Alla frågor om eller anspråk för den beställda tjänsten/produkten skall därför utan undantag riktas till arrangören/säljaren för aktuellt evenemang.

Villkor för biljett/produktköp

En bokning kan ångras fram till dess att ordern är processad för betalning eller faktura skapats. Distansavtalslagens regler om ångerrätt (för privatpersoner) gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett, eller vid val av faktura när ordern är skapad, är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från säljaren. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får max-antalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Säljaren förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå

Säljarens villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar på grund av ovan nämnda skäl innehåller vi en avbokningsavgift om 100 kronor per biljett.

Säljaren kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris om Allmänna villkor inte följts.

Inställda evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. Det är säljaren som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser betalningsförmedlaren på uppdrag av säljaren biljetter vid inställda evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej service-, distributions- och/eller leveransavgifter.

Återbetalning

Om kund har rätt till återbetalning av biljett likvid och/eller service- och/eller distributionsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela säljaren sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall.

Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Övriga villkor för köp som inte avser biljetter.

För andra produkter än biljetter tillämpar Säljaren såväl Konsumentköplagen som Distansavtalslagen.