Allmänna villkor för invite.online

Dessa allmänna villkor gäller när du som beställare/köpare, (nedan nämnd Kunden), gör en bokning/beställning av ett event skapat av person eller företag (nedan kallad Säljaren) via webbplatsen: http://invite.online och därtill hörande webbsidor. Ansvarig avsändare är Invite.online International AB 559082-9585 (”I.O, “vi” eller “oss”).

Introduktion

Visionen med tjänsten I.O och tillhörande applikationer är att förenkla och underlätta medlemsadministration och att bjuda in till möten och evenemang för privatpersoner, föreningar och klubbar samt företag. I januari 2018 lanseras http://invite.online 1.0 och den kan innehålla vissa betatester och småfel som vi löpande korrigerar. Genom att signa upp dig som användare i tjänsten så godkänner du villkoren för tjänsten. Villkoren syftar i alla stycken till att tillgodose dig som användare och dina önskemål på bästa sätt i varje situation.

Användare av tjänsten

Villkoren i detta dokument gäller mellan dig som inbjuden användare (”kunden”) och skaparen av erbjudande (”säljaren”) dvs person/förening som registrerar sig som avsändare av erbjudande och som därmed använder tjänsten. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om säljaren framgår på webbplatsen. Genom att registrera sig för tjänsten så godkänner användaren villkoren i detta dokument. För att genomföra en bokning/betalning måste kunden ha fyllt 18 år eller ha målsmans medgivande. Säljaren accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter). Kunden godkänner genom att fullfölja affären, samtliga villkor i dessa allmänna villkor.

Försäljningsombud

I.O är ett förmedlingsombud för säljaren. Detta förfarande medför att mottagaren av betalning från kund är Propayment AB som genom avtal och särskilt avsedda klientmedelskonton särredovisar och utbetalar inkomna betalningar löpande efter avslutat event till säljaren. Kunden är fullt införstådd med att I.O endast agerar ombud och kan inte hållas ansvarig för något annat än förmedling av bokning och därtill hörande betalning mellan kunden och säljaren. Alla frågor om eller anspråk för det bokade/köpta skall därför utan undantag riktas till säljaren.

Villkor för erbjudandeköp

En bokning kan ångras fram till dess att ordern är processad för betalning eller faktura skapats. Distansavtalslagens regler om ångerrätt (för privatpersoner) gäller ej vid köp av evenemangserbjudanden. När betalning har skett, eller vid val av faktura när ordern är skapad, är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad voucher ersätts ej.

Personligt bruk

Evenemangserbjudanden får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att evenemangserbjudanden inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Evenemangserbjudanden får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från säljaren. Om evenemangserbjudandet har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får max-antalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Säljaren förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå säljarens villkor som gäller vid evenemangsköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler event än tillåtet, eller köper event för kommersiellt bruk. Vid makuleringar på grund av ovan nämnda skäl innehåller vi en avbokningsavgift om 100 kronor. Säljaren kan även besluta att inte heller återbetala erlagt evenemangspris.

Inställda evenemangserbjudanden

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemangserbjudandet ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemangserbjudande bör kunden omedelbart kontakta ansvarig säljare. Det är säljaren som ansvarar för frågor om t ex återlösen av evenemangserbjudande. I vissa fall återlöser betalningsförmedlaren på uppdrag av säljaren köpet vid inställda event. Vid inställt evenemang återbetalas ej service-, distributions- och/eller leveransavgifter.

Återbetalning

Om kund har rätt till återbetalning av evenemangserbjudandets likvid och/eller service- och/eller distributionsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från eventdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela säljaren sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt event och i de fall då evenemanget makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Övriga villkor för köp som inte avser evenemangsköp

För andra produkter än evenemangsköp tillämpar Säljaren såväl Konsumentköplagen som Distansavtalslagen. Se säljarens övriga villkor som finns på säljarens erbjudande

I.O rätt att granska, kategorisera och ta bort innehåll

En nyckelfaktor för tjänsten är att människor skall vilja mötas och utbyta upplevelser under etiskt riktiga förhållanden och under förhållanden som är till gagn för alla parter. Sexuella, rasistiska och andra anspelningar i både bild och text som strider mot vårt etiska regelverk kommer redigeras eller tas bort. I.O har i varje situation rätt att granska innehållet för att se att det strider mot våra etiska regler. I.O har rätt att maskinellt och manuellt kategorisera och sortera informationen för att optimera informationsutbyte mellan olika parter i systemet. Om I.O anser att det finns risk för att en användare strider mot detta så har I.O rätt att ta bort innehållet och radera användarens uppgifter.

I.O rätt att nyttja information

Användaren nyttjar tjänsten kostnadsfritt och i samband med att användaren nyttjar tjänsten så godkänner de att en cookie placeras i sin webbläsare. Denna cookie används av utgivaren för att samla in beteendedata och kunna kapitalisera på denna genom att använda i marknadsföringssammanhang och som beslutsunderlag. Utgivaren äger den information som genereras på olika sätt, utgivaren har dock EJ rätt att nyttja användares bilder och användares personliga kommunikation med andra användare och exponera den på något vis. Genom att använda tjänsten så godkänner användaren att ta emot information från I.O och dess partner via e-post och som retargeting information i olika typer av medianätverk.

Användarens rätt att säga upp tjänsten

Användaren har rätt att när som helst få information om vad tjänsten har registrerat om den aktuella användaren. Användaren har rätt att begära att informationen om hen raderas i sin helhet.

Facebook

Användare som registrerar sig via Facebook connect omfattas även av polices för Facebook plattform. Vid registrering via Facebook connect hämtar tjänsten endast bild på användaren, e-postadress, och eventuella intresseområden. Utgivaren eller någon av dess partner kommer inte att posta information i användarens Facebookflöde baserat på att användaren endast har registrerat sig för tjänsten och inte särskilt begärt att informationen skall postas till Facebook.

Personuppgiftspolicy I.O

Allmänt

Detta dokument innehåller I.O policy om insamlandet, användandet och behandlingen av personuppgifter (”Personuppgiftspolicy”). Denna Personuppgiftspolicy tillämpas när du registrerar dig som inbjuden eller inbjudare till evenemang för att boka eller erbjuda eventupplevelser på I.O plattform, detta benämns nedan som ”Tjänsterna”. För att använda Tjänsten måste du skapa ett Medlemskonto hos oss (”Medlemskonto”). Definitioner ”Tillämpliga Dataskyddslagar” avser Personuppgiftslagen (1998:204), som implementerar EU-direktiv 95/46/EC, och Dataskyddsförordningen (förordning 2016/679) och Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (Direktiv 2002/58/EC) samt nationella implementeringar och övrig tillämplig nationell lagstiftning. ”Personuppgifter” betyder information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande fysisk person, t ex namn, adress, lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser. ”Behandling” avser varje åtgärd som vidtas i fråga om Personuppgifter, t.ex. insamling, organisering, lagring, användning, radering och spridning. ”Personuppgiftsansvarig” avser I.O i detta fall, eftersom I.O bestämmer ändamålen och medlen för Behandlingen av Personuppgifter.
 Personuppgifter som behandlas Följande Personuppgifter kan komma behandlas när du registrerar ett Användarkonto och använder Tjänsten; e-postadress; telefonnummer; vilken klubb/förening Användaren har medlemskap i; tekniska uppgifter, som kan innehålla din IP-adress, enhetens identifikationsnummer, information om nätverks- och enhetsprestanda, språk, information om identifiering och operativsystem; sökhistorik bokningshistorik

Var god notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsten fullt ut om du inte tillhandahåller Personuppgifterna ovan. Ändamål med behandlingen Vi kommer att behandla Personuppgifter ovan i huvudsak för följande ändamål: för att administrera ditt Användarkonto, tillgängliggöra och tillhandahålla Tjänsten i enlighet med användarvillkoren; för att skicka notiser och meddelanden till dig via e-post eller i plattformen, inklusive marknadsföring och information från oss och de evenemangsvärdar som du bokar event hos; för att informera dig om uppdateringar av Tjänsten eller användarvillkoren för att förbättra och utveckla Tjänsten eller nya tjänster och produkter, samt för att analysera ditt användande av Tjänsten; för att säkerställa de tekniska funktionerna hos Tjänsten och för att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för att uppfylla användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och om nödvändigt också tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet; och för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal.

Rättslig grund

Genom att du anger ovanstående Personuppgifter behandlar vi dina Personuppgifter för att kunna ingå ett avtal och uppfylla våra förpliktelser gentemot dig enligt våra användarvillkor. Samkörning av ovanstående Personuppgifter med Personuppgifter som inhämtas från någon annan än användaren sker baserat på I.O berättigade intresse att kunna hålla ditt Användarkonto uppdaterat samt att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. Vi behandlar också uppgifter för att upprätthålla och förbättra vår Tjänst baserat på intresseavvägning. Du har rätt att motsätta dig Behandlingen av dina Personuppgifter och specifikt för direkt marknadsföring. För att utöva din rätt att motsätta dig Behandlingen, var god kontakta oss via e-postadress: info@invite.online Om du motsätter dig Behandlingen av dina Personuppgifter som behandlas baserat på intresseavvägning, kommer vi upphöra med Behandlingen av Personuppgifterna, för dessa syften, om vi inte har kunnat tillhandahålla dig tillräckligt med stöd för vår Behandling. Överföring av personuppgifter Vi kan komma att dela med oss av och föra över övriga Personuppgifter till tredjepart och våra leverantörer av exempelvis IT och liknande, för ovan angivna ändamål. Skulle vi föra över dina Personuppgifter till tredje part kan du i vissa fall även behöva godkänna tredje parts personuppgiftspolicy. Vi kommer att informera dig om detta innan en sådan överföring sker. I de fall vi överför dina Personuppgifter till våra partners och leverantörer kan dina Personuppgifter komma att behandlas utanför EU/EES. I.O vidtar lämpliga åtgärder och ansvarar för att dina Personuppgifter är skyddade vid och efter överföring utanför EU/EES. Svar på en rättslig begäran och motverkande av skada Vi kan få tillgång till, behålla och dela dina Personuppgifter som svar på en rättslig begäran (så som en husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av utredningen. Cookies, pixels och annan teknologi Vi samlar in information genom att använda Teknik så som cookies, pixels och lokalt diskutrymme (på din enhet). Vi använder oss av följande cookies, pixlar och trackers i plattformen:

Lagring

I.O lagrar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ovan nämnda ändamålen med behandlingen. Vi kan även komma att behandla dina Personuppgifter under en längre tid om det skulle krävas för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada eller för att tillvara ta våra intressen i exempelvis en pågående rättslig process. Om ditt Användarkonto varit inaktivt i mer än tjugofyra (24) månader kommer Personuppgifterna att raderas.

Barn

Tjänsten riktar sig inte till barn under 13 år (”Barn”) och vi samlar inte medvetet in Personuppgifter från Barn. Om du är under 13 år, använd inte Tjänsten och ge inte oss dina Personuppgifter. Om du har föräldraansvar för ett Barn och du blir medveten om att Barnet har gett sina Personuppgifter till I.O utan ditt samtycke, var god kontakta oss via info@invite.online för att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av Behandlingen och att göra invändningar.

Skydd för dina personuppgifter

Du ska kunna känna dig trygg med den behandling av Personuppgifter som I.O vidtar. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig, oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, eller ändring, samt mot obehörigt röjande eller åtkomst av dina Personuppgifter som behandlas av I.O.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina Personuppgifter och mer information om Behandlingen, eller begära att vi rättar, kompletterar, raderar eller begränsar Behandlingen av dina Personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de Personuppgifter som vi behandlar som rör dig utan kostnad en (1) gång per kalenderår. Om du begär ytterligare kopior, kan vi ta ut en skälig avgift för administrativa kostnader. Du har rätt att få Behandlingen av dina Personuppgifter begränsad om (i) du bestrider att Personuppgifterna är korrekta, (ii) Behandlingen är olaglig och du begärt begränsning, (iii) vi inte längre behöver Personuppgifterna för de ursprungliga ändamålen men vi behöver dessa för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller (iv) i väntan på kontroll av berättigade skäl rörande en begäran om radering.

Förändring av ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra dina Personuppgifter till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsten. De nya ägarna ska fortsatt uppfylla skyldigheterna enligt Användarvillkoren och i enlighet med denna Policy.

Kontaktinformation

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår Behandling av dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: info@invite.online  Var god ange ditt fullständiga namn, din adress, den e-postadress du angav vid registreringen. Notera att du ska själv ska underteckna begäran att mottaga information om Behandlingen av dina Personuppgifter. Om du har klagomål avseende vår Behandling av dina Personuppgifter, kan du lämna klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet. Du kan finna mer information om de lokala tillsynsmyndigheterna för på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Meddelande om ändring av personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna Policy kommer vi att meddela dig om det via plattformen eller via e-post till den e-postadress som du har tillhandahållit oss. Om ditt samtycke erfordras på grund av ändringarna, kommer vi ge dig ytterligare meddelande om detta efter vad som är lämpligt beaktat omständigheterna, och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering

Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla dig Tjänsten behandlar vi dina personuppgifter. Information om hur vår behandling av dina personuppgifter hittar du i vår Personuppgiftspolicy. Läs Personuppgiftspolicyn innan du börjar använda Tjänsten och använd inte Tjänsten om du inte accepterar Personuppgiftspolicyn.

Skadelöshetsförbindelse

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa Användarvillkor, inklusive men ej begränsat till missbruk av webbplatsen och/eller Tjänsten. I.O har rätt att kräva skadestånd eller annan ersättning som kompensation för skador som uppstår till följd av Användares brott mot Användarvillkoren. Ändring av villkoren samt ändring och uppsägning Vi har rätt att ändra dessa Användarvillkor och kommer informera dig om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Vi kommer att lämna dig sådan information via http://invite.online eller via e-post till den e-postadress du tillhandahållit oss. Dessa Användarvillkor gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto. Detta sker genom att du kontaktar oss via e-post info@trippli.com Sådan uppsägning ska träda i kraft från och med den första arbetsdagen efter det att I.O mottagit uppsägningen. Bekräftelse av uppsägningen sker via e-post. Vi har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten med om vi har anledning att tro att du bryter mot dessa Användarvillkor. Vidare förbehåller vi oss rätten att när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsten eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande. Innan vi stänger av din tillgång till Tjänsten, avbryter, eller temporärt eller permanent upphör med vårt tillhandahållande av Tjänsten kommer vi att meddela dig via e-post.

Tillämplig lag och tvister

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Vid tvister som rör dina konsumenträttigheter och som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden via www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda den plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr. På Konsumentverkets hemsida finns det mer information om dina rättigheter som konsument (www.konsumentverket.se). Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor som inte rör dina konsumenträttigheter ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Utgivare av tjänster invite.online och member.online

Invite.online International AB 559082-9585 är utgivare av tjänsten I.O. Bolaget upplåter digitala inbjudnings- och medlemshanteringsverktyg.
info@invite.online